Alanya Apartments

Creating Style

Hyresvillkor

Nedanstående regler gäller mellan hyresgästen och alanya-apartment.se

1. Du är som gäst i ett muslimskt land och måste uppfylla och följa de nationella regler och lagar som gäller för landet. Detta gäller visa regler och uppehållstillstånd som måste finnas då du hyr längre än 90 dagar.
2. Hyran och deposition måste inbetalas enligt de datum som du finner i hyreskontraktet. Pengarna skall finnas registrerat på det bankkonto som finns angivit i hyresavtalet och på det datum som finns angivit i detta hyresavtal. Om betalningen uteblir eller inte finns oss tillhanda på angivit datum, ses detta som kontraktsbrott och lägenheten avbokas utan att kunden meddelas. Erlagd deposition eller inbetald hyra återbetalas EJ.
3. Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand eller till annan hyresgäst som står nämnd i hyreskontraktet.
4. Endast de hyresgäster som står på hyreskontraktet får vistas i lägenheten efter klockan 23:00.
5. Alla hyresgäster måste finnas registrerade med passkopia och samtliga personuppgifter hos lägenhetsägaren.
6. Hyresgästerna skall vara fullt försäkrad med hemförsäkring samt tilläggsförsäkring med fullt reseskydd.
7. Samtliga hyresgäster som står omnämnda i hyreskontraktet står ansvariga för lägenheten samt dess inventarier under hyresperioden. Om något går sönder är det hyresgästen/na skyldighet att ersätta för det som har blivit skadat eller gått sönder, enligt den prislista (Inventarielista)som hyresgästen/na skrev under vid ankomsten till lägenheten. Lägenhetsansvarig ansvarar sedan för nya saker eller för reparationer anskaffas/görs.
8. Om hyresgästen inte betalar hyran enlighet med avtalet har alanya-apartment.se rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd. Slutbetalningen för resan skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresan om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall styrkas före avresan. Har inte full betalning för hyran kommit alanya-apartment.se tillhanda senast 40 dagar före ankomstdagen, äger alanya-apartment.se rätt att betrakta hyresavtalet som annullerat och kan tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning av lägenheten mindre än 50 dagar före ankomsten skall totala hyreskostnaden för lägenheten erläggas omedelbart.

Öppet köp & avbokning
9. Avbeställning kan ske kostnadsfritt senast 10 dagar efter att bokningen är bekräftad. Vid avbeställning därefter men tidigare än 40 dagar före avresan, ska hyresgästen erlägga 50 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften. Sker avbeställningen inom 40 dagar före avresan skall hyresgästen betala den totala hyreskostnaden. Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej
10. Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Resenären får EJ överlåta hyresavtalet till någon annan.
Hyresgästens skyldigheter
11. Hyresgästen är skyldig att följa och respektera de anvisningar & regler som gäller för lägenheten, uppträda så att inte andra hyresgäster störs. Om hyresgästen på ett väsentligt sätt bryter mot detta kan hyresvärden häva avtalet.
12. Hyresgästen är ansvarig för alla skador som uppstår under hyresperioden. Dessa kommer att debiteras hyresgästen. Detta gäller även åverkan på vatten, avlopp och elektrisk apparatur.
13. Lägenhetsansvarig på plats kommer avresedagen att kontrollera lägenheten och samtliga inventarier. Eventuella skador skall regleras på plats före avresan. Vid stor skadegörelse av lägenhet eller dess inventarier kommer polisanmälan att ske.

Fel på lägenheten under hyrestiden
14. Vid fel skall i första hand lägenhetsansvarig kontaktat för hjälp som behövs. Hyresvärden har 72 timmar på sig för att åtgärda reparationerna, om en fackman måste sköta reparationerna, då gäller upp till 5 dygn. Därefter har hyresgästen rätt till prisavdrag, om inte felet beror på hyresgästen. Hyresgästen har inte rätt till skadestånd om hyresvärden visar att felet beror på ett hinder utanför hyresvärdens kontroll eller orsakats av normalt slitage, när avtalet ingicks och vars följder denne inte kunnat ha förutse.
15. Inträffar kostnadsökningar för hyresvärden efter det att avtalet ovan blivit bindande för parterna, får hyresvärden höja priset på hyran med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som kan ha smugit sig in i prislistan.
16. Reklamationer skall göras senast 10 dagar efter hemkomsten skriftligen inkomma till x.2@comhem.se

Force MajeureInställande
Ömsesidig rättighet att träda från resan föreligger i händelse av force majeure, (krig, strejk eller katastrof). Vid inställd resa, av ovanstående orsaker, skall allt vad resenär erlagt till Alanya-apartment.se, utom anmälningsavgiften, återbetalas. Därutöver skall ingen gottgörelse lämnas.

Fel/Reklamation
Fel och brister som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående, så att platsansvarig har chans att åtgärda dessa. Reklamationer skall senast 10 dagar efter hemkomsten skriftligen inkomma till x.2@comhem.com

Ovanstående regler gäller för samtliga hyresgäster som står på hyreskontraktet. Om någon av dessa regler bryts kommer hyresavtalet avbrytas med omedelbar verkan och hyresgäster avhysas från lägenheten.